TSEV NEEG TXOJ CAI MUAJ RAU KEV KAWM THIAB TXOJ CAI KAW CIA

Qhov Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) no tso cai rau niam txiv thiab cov menyuam kawm ntawv uas muaj 18 xyoo los yog laus dua (“Menyuam kawm ntawv uas muaj cai ua tau”) muaj tej cai tswj hwm txog tus menyuam tej ntaub ntawv (education records). Cov cai koj muaj yog li no:

 1. Muaj cai saib thiab sojntsuam tus tub ntxhais tej ntaub ntawv kawm (records) los ntawm sau ib daim ntawv (Appendix G of School Board Procedure 515) thiab muab xa mus rau tus thawj xibfwb (Principal).
 2. Muaj cai thov kho tus menyuam cov ntaub ntawv kawm ntawv (records) uas yog niamtxiv los yog tus menyuam txoj cai yog nws ntseeg hais tias tsis thwj, qhia tsis yog lawm, los yog lwm yam uas hla tus menyuam txoj cai uas nws muaj raws li hauv FERPA lawm, nws muaj cai sau tau daim ntawv (Appendix H of School Board Procedure 515) thiab muab xa rau tus thawj xibfwb (principal).
 3. Muaj cai kom lwm tus yuav tsum sau ntawv thov ua ntej tsev kawm ntawv mam li muaj cai muab tus menyuam tej ntaub ntawv (records) uas qhia txog tus menyuam mus rau lwm tus, tshwj yog FERPA kevcai yeej tso cai muab xwb. Ib kis ua tsis thov kev tso cai li yog muab rau tsev kawm ntawv tej neeg uas ua haujlwm uas muaj homphiaj zoo rau txoj kev kawm ntaub kawm ntawv. Thaum thov lawm, tsev kawm ntawv muaj cai muab tej ntaub ntawv (records), tsis tas yuav tau kev tso cai li, rau cov neeg ua haujlwm nyob rau hauv tsev kawm ntawv, rau cheebtsam tsev kawm ntawv, los yog rau cov tsev kawm ntawv qib siab uas tus menyuam xav npaj mus kawm, los yog twb mus kawm lawm, thiab yog lub homphiaj muab cov ntaub ntawv no yog coj mus rau kev sau npe nkag kev kawm ntawv los yog hloov tsev kawm ntawv.
 4. Muaj cai sau ntawv tawm tsam rau U.S. Department of Education ntsig txog kev tu ncua los ntawm cheebtsam tsev kawm ntawv ISD 279-Osseo Area Schools kom ua raws li txoj cai ntawm FERPA. Lub npe thiab chaw nyob rau cov saib thiab tswj FERPA yog:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC  20202

Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv Osseo Area Schools, Independent School District No. 279, teem meej cov nram qab no ua ib cov ntaub ntawv (records) txog cov tub ntxhais kawm ntawv ua ib co xovxwm dav dav (“directory information”), thiab muaj cai muab rau peejxeem sawvdaws tau saib (general public) uas tsis tas yuav thov kev tso cai li, xws li: 

 1. Menyuam thiab niamtxiv npe (Student’s and parent’s name(s));
 2. Menyuam tsev kawm ntawv nws kawm (Student’s school of attendance);
 3. Menyuam hnub xub pib kawm ntawv (Student’s dates of school enrollment);
 4. Menyuam qib kawm (Student’s grade level (e.g., first grade, tenth grade, etc.);
 5. Ntaub ntawv raug qhuas thiab tau lav ntawm menyuam (Student’s awards and degrees);
 6. Menyuam kev koom nrog tsev kawm ntawv tej kev sib roos thiab kev uasi (Student’s participation in officially recognized activities/sports);
 7. Menyuam qhov siab thiab nhyav npaum li cas, yog tus menyuam koom nrog ntawm ib pab (Student’s height and weight, if a member of an athletic team);
 8. Tej duab thaij, duab video, tej suab uas koj tus menyuam tau kaw hauv tsev kawm ntawv (Student’s photograph, including audio or video image of the student participating in school-related activities or events); thiab
 9. Txhua yam uas yog koj tus menyuam tau hais thiab sau rau hauv cheebtsam tsev kawm ntawv uas tau muab luam thiab sau tseg lawm (Information regarding a student stated/written in district or school publications (e.g. yearbooks, newspapers and webpages) that would not be objectively viewed as harmful or an invasion of privacy if disclosed.)

Ntxiv li tej xovxwm txog koj tus menyuam uas peb muaj cai muab rau peejxeem sawvdaws, cov nram qab no yog ib co ua muab tau mentsis (limited directory data, los yog limited directory information) rau cov ua niam ua txiv thiab cov muaj cai saib xyuas tus menyuam kawm ntawv,tus menyuam kawm ntawv, los yog tus neeg thiab cov muaj cai rau tej no raws li cheebtsam tsev kawm ntawv tej kevcai:

 1. Txhua tus menyuam nyob rau hauv chav kawm ntawv cov npe, ua koj tus menyuam raug muab cob nrog rau;
 2. Cov duab hauv chav koj tus menyuam kawm hauv tsev kawm ntawv; thiab
 3. Niamtxiv thiab menyuam chaw nyob thiab emails uas nyob rau tej kis yuav tau muab raws li cheebtsam tsev kawm ntawv cov thawj coj tej kevcai.

Niamtxiv thiab cov uas muaj cai saib tus menyuam, los yog tus menyuam uas nws tus kheej muaj cai lawm, muaj peevxwm tawm tsam txoj cai tso tej xovxwm txog tus menyuam los ntawm qhov niamtxiv/cov muaj cai saib xyuas tsis tau tso cai hlo, los yog ua ntej ib tug neeg yuav tsum sau ntawv thov ua ntej raws li nomtswv tebchaws thiab nomtswv hauv lub lav tej kevcai. Yog niamtxiv, cov muaj cai saib cov menyuam, los yog tus menyuam uas nws tus kheej yeej muaj cai lawm, xav kom tej ntaub ntawv xovxwm txog nws no yuav tsum yog muab kaw cia xwb (make all directory private), niamtxiv, cov muaj cai saib, thiab tus menyuam ua muaj cai yuav tsum tau sau thiab xa daim ntawv Denial of Release of Directory Information (Appendix C) mus rau Thawj Xibfwb Saib Lub Tsev Kawm Ntawv (Building Principal) los yog tus Thawj Xibfwb Rau Cheebtsam Tsev Kawm Ntawv (Superintendent of Schools).

Txoj kablig kevcai no yuav nyob ib lub xyoos, los yog txog hnub uas rov muab hloov los ntawm kev sau ntawv ntawm tus menyuam kawm ntawv nws niam thiab txiv, los yog tus muaj cai saib tus menyuam, los yog los ntawm tus menyuam uas nws tus kheej muaj cai sau thov. Ob qho no, qhov twg ua ntej los tau tibsi.

October 2019